top of page

Våra kommunala förskolor

I Örkelljunga kommun har vi nio kommunala förskolor. Högkullen, Rapphönan, Skogsgläntan, Trollbacken och Valthornet ligger i Örkelljunga tätort. Solrosen och Vitsippan ligger i Skånes Fagerhult, Skogsbrynet i Åsljunga och Kotten finns i Eket.

222.jpg

Information

Du har möjlighet att fritt välja vilken förskola du önskar för ditt barn och vi kommer att göra vårt bästa för att tillgodose dina önskemål och ditt behov av barnomsorg. Har du frågor gällande särskilda behov kontakta respektive rektor.

 

De kommunala förskolorna har öppet mellan kl. 06.15-18.30. Dessutom har vi en förskola som har öppet under obekväm arbetstid, det vill säga på kvällar, nätter och helger: förskolan Valthornet.

Mer information och kontaktuppgifter för alla våra förskolor

finner du HÄR.

Lekplats (För webb) 3.jpg
Lekplats (För webb) 4.jpg
444.jpg

Förskolan Högkullen

i Örkelljunga

På förskolan Högkullen har vi ett pedagogiskt arbetssätt utifrån en helhetssyn inom hälsobegreppet och hållbar utveckling.

 

Vårt arbete sker utifrån Läroplanen för förskolan med extra fokus på hälsofrämjande pedagogik inom olika områden såsom värdegrund, måltidspedagogik, mötet i vardagen, utepedagogik, kulturella upplevelser, odling, mm. Att vara i naturen är hälsofrämjande och en viktig del av förskolans koncept.

 

Fysisk, mental, social och kulturell hälsa samverkar för att skapa de bästa förutsättningarna för barnens framtida hälsa.

Som barn, på vår förskola får man uppleva hälsobegreppet ur flera olika perspektiv, t.ex i sagorummet ute eller inne genom experiment eller i vårt kökslabb.

 

Förskolan är byggd, både ute och inne, med tillgänglighet som ledord. Materialvalet på hela förskolan är gjort med omsorg utifrån ett hälsofrämjande perspektiv.

333.jpg

Förskolan Rapphönan

i Örkelljunga

Rapphönan består av fyra avdelningar, Lyan, Redet, Grytet och Stubben. På förskolan Rapphönan arbetar medforskande och närvarande pedagoger som tror på det kompetenta barnet och tar tillvara på barnens tankar och erfarenheter i projektet och i verksamheten.

 

Vi tror på att barn har erfarenheter och kunskap med sig när de kommer till oss på förskolan och vi anser att barn är kompetenta. Barn utforskar sin omvärld genom att undersöka, prova, upptäcka och leka. De lär i samspel med varandra, med oss pedagoger genom att iaktta, härma och upprepa och i samspel med den pedagogiska miljön. Alla barn vill och kan lära, ett lärande som sker i en ständig pågående process.

 

Skollagen (2010:800), Läroplan för förskolan, Lpfö18, Barnkonventionen och Nationella Digitaliseringsstrategin, anger mål och riktlinjer för vår verksamhet. Vi arbetar i projekt och läroplanens olika område integreras och barnens behov, nyfikenhet, erfarenheter och intresse tillvaratas, stimuleras och utvecklas. På Rapphönan arbetar vi utifrån vår Verksamhetsplan och Plan mot kränkande behandling som innebär att vi tar tillvara på varandras olikheter och se dem som en tillgång. Varje barn är unikt.

 

Med pedagogisk dokumentation får vi tillsammans med barnen syn på de lärprocesser barnen är inne i. Den pedagogiska dokumentationen är ett redskap för oss att systematiskt kvalitetssäkra verksamheten och då vår ambition är att bli en förskola med ännu högre kvalitet.

Lekplats (För webb) 7.jpg
Lekplats (För webb) 9.jpg
333.jpg

Förskolan Skogsgläntan

i Örkelljunga

Skogsgläntans förskola ligger i natursköna Örkelljunga, med skogen som närmsta granne. Förskolan har följande åldersinriktning: Ugglan 1-2 år och Ekorren 3-5 år.

Vi på förskolan Skogsgläntan vill utifrån varje barns förutsättningar skapa möjlighet att utveckla en god självkäsla och empatisk förmåga. Genom att ge barnen en trygg miljö och en positiv omsorg vill vi väcka barnets nyfikenhet och lust att lära.

333.jpg

Förskolan Trollbacken

i Örkelljunga

Trollbacken är en liten förskola på två avdelningar. Vi har Björnbäret som är för barnen 1-3
år och Hallonet som är för barnen 3-5 år.


På Trollbacken tror vi på ett projektinriktat arbetssätt. Barnens tankar och idéer är
utgångspunkten när vi väljer vilket projekt vi ska arbeta i. Vi har nyfikna och medforskande
pedagoger som utmanar barnen utifrån deras kunskapsnivå. Vi använder oss av pedagogisk
dokumentation för att få syn på barnens lärprocesser.

På Trollbacken bildar omsorg och lärande en helhet. Att få lov att vara den man vill och
utvecklas i sin egen takt är viktigt hos oss och vi utgår från barnet, inte deras kön eller
samhällets normer och värderingar.

Lekplats (För webb) 8.jpg
Lekplats (För webb) 2.jpg
333.jpg

Förskolan Valthornet

i Örkelljunga

Det finns fem avdelningar och en avdelning som har öppet kvällar, nätter och helger. Vi ligger med närhet till Örkelljunga centralort och har en stor härlig gård där vi vistas mycket. Valthornet har också skog och natur inom gångavstånd.

 

Valthornet har 4 stycken avdelningar med 1-4 år och en avdelning med 5 åringar. Vi vill fånga stunderna och barnens upplevelser. Vi pedagoger är medupptäckare och vi tar till vara på barnens nyfikenhet i vårt skapande.

 

Vi ser och bemöter varje barn på ett sådant sätt att vi stimulerar barnens nyfikenhet och lust att lära. Genom goda relationer skapar vi en trygg och trevlig miljö, där alla trivs.

333.jpg

Förskolan Solrosen

i Skånes Fagerhult

Förskolan Solrosen finns på Junexvägen och  består av två avdelningar, Hästhoven och Smörblomman, där barnen mellan 1-3 år är placerade.

 

Hästhoven och Smörblomman samarbetar med varandra, så kallat Öppet hus, som är en del av vår profil under delar av dagen. Solrosen har även ett tätt samarbete med Vitsippans förskola.

 

Pedagogerna följer med barnen i deras upptäckarglädje och intressen. Hästhoven och Smörblomman har tillgång till en stor och stimulerande utemiljö.

Lekplats (För webb) 6.jpg
Lekplats (För webb) 5.jpg
333.jpg

Förskolan Vitsippan

i Skånes Fagerhult

Vitsippan är en förskola för 3 - 5-åringar och finns i lokaler på Bokelundaskolan i Skånes Fagerhult. Vitsippan har ett tätt samarbete med Solrosens förskola.

 

Det är skollagen, läroplan för förskolan, och barnkonventionen som anger mål och riktlinjer för vår verksamhet. Vår pedagogiska tanke utgår ifrån barnens intresse. Vi tar vara på barnens nyfikenhet och kunskap genom att erbjuda inspirerande lärmiljöer och lyhörda medforskande pedagoger. Barnen ges stor möjlighet till att vara med och påverka sin egen dag, vilket skapar trygghet och tilltro. Tillsammans gör vi en utforskande resa i lärandets tecken.

 

På Vitsippan är naturen en fantastisk lärplattform så utevistelsen är en naturlig del av verksamheten.

Hos oss är leken är inte bara en källa till glädje och upplevelser utan även ett starkt redskap för att främja barns utveckling och lärande.

 

Vår måltidspedagogik ger barnen förutsättningar att arbeta med sina 5 sinnen - smak, doft, syn, känsel och hörsel. Att kunna sätta ord på känslor och upplevelser stärker barns självkänsla och självinsikt. Var och en har rätt till sin egen smak!

333.jpg

Förskolan Skogsbrynet

i Åsljunga

Förskolan Skogsbrynet ligger i Åsljunga och är samlokaliserad med Von Reisers skola.

 

Skogsbrynet har tre avdelningar, Regndroppen och Månen med barn i åldern ca 1-4 år och Solen med barn i åldern ca 4-5 åringar.

 

Vi lägger stor vikt vid leken och dess betydelse för barnen. I leken utvecklar barnen sitt språk, motorik och sociala färdigheter. Det är även i leken som barnen bearbetar olika händelser och upplevelser.

 

På Skogsbrynet har vi en bra ute- och innemiljö som lockar och inspirerar barnens lärande i förskolan.

Lekplats (För webb).jpg
Lekplats (För webb) 1.jpg
333.jpg

Förskolan Kotten

i Eket

Förskolan Kotten ligger intill Ekets skola med närhet till skog, idrottshall och skolbibliotek. Vi är en förskola med två avdelningar. Vi ser barnen som kompetenta individer och kommunikation och delaktighet som en del av vardagen.

 

Vårt arbetssätt präglas av en medvetenhet kring barns språkutveckling. Vi delar barnens utforskande med glädje och engagemang och ställer utmanande frågeställningar för att främja språket.

 

Förskolan arbetar enligt förskolans läroplan (2018) där lärande och omsorg går hand i hand tillsammans med pedagogisk dokumentation som synliggör barnens lärprocesser.

333.jpg

Fristående skolor &

förskolor

Förutom kommunala förskolor finns det även fristående förskolor. Kännetecknande för dessa förskolor är att de har en annan huvudman (ägare) än de som anordnas av kommun eller region.

Förteckning över fristående skolor

Solängskolan

Västra Spång 357
286 92 ÖRKELLJUNGA
Tel: 0435-44 84 84
rektor@solangskolan.se

Solängskolans webbplats

NYA skolor (för webb).jpg

Mer information

Mer information och kontaktuppgifter för alla våra förskolor

finner du HÄR.

bottom of page